Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Boormeester

opleidingen boormeester

Bent u sectorintreder?

U kan via Tecno Bouw alvast het klassikale luik volgen voor zowel discipline 1 als discipline 2 t/m 5.

Omwille van de verscheidenheid van activiteiten is er momenteel nog geen standaardprogramma beschikbaar voor wat betreft het praktijkluik voor sectorintreders.

Na het volgen van het klassikale luik kan in samenwerking met de betrokken docenten geëvolueerd worden hoe het praktijkluik het beste kan worden ingevuld

gezien- zeker voor discipline 2 t/m 5 – het VLAREL conform kunnen werken met eigen materiaal logisch is.

De theorie en de praktijk zijn twee afzonderlijke opleidingen waarvoor apart dient ingeschreven te worden.

Via Tecno Bouw volgt u de opleidingen:

  • Boormeester bronbemaling – discipline 1
  • Boormeester discipline 2 tot en met 5
  • Bronbemaling voor algemene aannemers
  • Bronbemaling voor architecten, studiediensten, preventie adviseurs en coördinerende diensten

Boormeester bronbemaling – discipline 1 volgens artikel 6, 7°a) van het Vlarel

De opleiding boormeester bronbemaling geeft invulling aan de gebruikseisen zoals omschreven in het Vlaams Reglement inzake erkenning met betrekking tot het Leefmilieu, kortweg VLAREL. Deze opleiding is bedoeld voor boormeesters van bedrijven die aan bronbemaling doen. Boormeester voor discipline 2 t/m 5 volgens artikel 6, 7°a) van het Vlarel, dienen een andere opleiding te volgen.

De opleiding bestaat uit 2 delen;

  • een klassikale training van 3 dagen (theorie en praktijk)
  • een werfobservatie van een halve dag op een eigen Vlarel aangemelde werf (tenzij het over een niet ingedeelde inrichting gaat*).

De eerste dag wordt de wetgeving behandeld, samen met basis boortechnieken en de algemene bediening en werking van de relevante machines. Deze dag wordt afgesloten met de hydrologie en geologie van Vlaanderen.

Dag 2 en 3 gaan verder in op de specifieke kennisvereisten voor een boormeester bronbemaling. Er zit ook een ruim praktijkluik in de opleiding waarin de deelnemer een proefopstelling met debietmeter dient op te zetten en boorstaten in de praktijk leert bestuderen en interpreteren. De deelnemer leert onder andere om een voorstudie van de bemaling op te maken en een grondonderzoek te interpreteren. Hij kan de voor- en nadelen van de verschillende bemalingstechnieken correct inschatten en raakt vertrouwd met het belang van de verschillende handelingen en installatietechnieken.

De verschillende onderwerpen worden afgetoetst met een examen. De deelnemer dient te slagen met een minimum van 50 % per examenonderdeel en met 60 % overall.

Er zijn theoretische examens voorzien en (individuele) praktijkproeven.

Na het welslagen op het eerste luik, wordt de opleiding afgerond met een supplementair werfbezoek op een eigen Vlarel aangemelde werf van het deelnemend bedrijf. Een datum voor dit bezoek wordt in onderling overleg tussen het bedrijf en Tecno Bouw vastgelegd. Aan de hand van een checklist wordt de kandidaat geëvalueerd. Het verloop van het werfbezoek en de criteria worden aan de kandidaat toegelicht tijdens het eerste luik van de opleiding.

Het werfbezoek dient te worden afgerond binnen de 6 maanden na welslagen op het eerste luik. Per werfbezoek kan de docent maximum 4 kandidaten evalueren met een maximum van 2 kandidaten per machine.

Na positieve afronding van beide luiken ontvangt de deelnemer het persoonscertificaat boormeester bronbemaling voor discipline 1. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

Het werfbezoek wordt in onderling overleg vastgelegd en vindt u hierdoor niet terug op onze inschrijvingskalender. Contacteer ons via lie.vanopstal@tecnobouw.be voor meer info.

(*) Er wordt een mogelijkheid geboden via Tecno Bouw voor sectorintreders of zelfstandigen die zich in regel willen stellen en nog geen eigen boortoestel of spoelpomp hebben.

Boormeesters die voor én discipline 1 én discipline 2 t/m 5 erkend moeten zijn, dienen beide opleidingen te volgen. Bij de 2e opleiding wordt de deelnemer dan vrijgesteld van de 1ste dag.

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de Confederatie Bouw Cluster Complementaire bedrijven en de federatie BVBB.

Boormeester – discipline 2 t/m 5 volgens artikel 6, 7°a) van het Vlarel

De opleiding boormeester discipline 2 t/m5 geeft invulling aan de gebruikseisen zoals omschreven in het Vlaams Reglement inzake erkenning met betrekking tot het Leefmilieu, kortweg VLAREL. Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers van onderstaande disciplines uit artikel 6, 7° a) van het VLAREL.

2) andere grondwaterwinningen: andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld in punt 1) bemaling;

3) stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM;

4) verticale boringen:

  1. a) verticale boringen als vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, vermeld in punt 3);
  2. b) boringen die vallen onder de uitzondering, vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, vermeld in punt 3);

5) andere boringen : andere boringen dan de boringen, vermeld in punt 1) tot en met 4)

Boormeesters voor discipline 1 dienen de andere opleiding te volgen, nl Boormeester bronbemaling; discipline 1 volgens artikel 6, 7°a) van het Vlarel

De opleiding bestaat uit 2 delen;

  • een klassikale training van 3 dagen (theorie en praktijk)
  • een werfobservatie van een halve dag op een eigen Vlarel aangemelde werf (tenzij het over een niet ingedeelde inrichting gaat)*.

De eerste dag wordt de wetgeving behandeld, samen met basis boortechnieken en de algemene bediening en werking van de relevante machines. Deze dag wordt afgesloten met de hydrologie en geologie van Vlaanderen.

Dag 2 en 3 gaan verder in op de specifieke kennisvereisten voor een boormeester op vlak van geotechniek, monsternames, de afwerking van pomp- en peilputten en boringen en het buiten gebruik stellen van pomp- en peilputten en boringen. De deelnemers leren een boorverslag te interpreteren en bestuderen boorstaten aan de hand van een grain-size card.

De verschillende onderwerpen worden afgetoetst met een examen. De deelnemer dient te slagen met een minimum van 50 % per onderdeel en 60 % overall. Er zijn theoretische examens voorzien en ook oefeningen.

Na het welslagen op het eerste luik, wordt de opleiding afgerond met een supplementair werfbezoek op een eigen Vlarel aangemelde werf (tenzij het over een niet ingedeelde inrichting gaat) van het deelnemend bedrijf. Een datum voor dit bezoek wordt in onderling overleg tussen het bedrijf en Tecno Bouw vastgelegd. Aan de hand van een checklist wordt de kandidaat geëvalueerd. Het verloop van het werfbezoek en de criteria worden aan de kandidaat ook toegelicht tijdens het eerste luik van de opleiding.

Het werfbezoek dient te worden afgerond binnen de 6 maanden na welslagen op het eerste luik. Per werfbezoek kan de docent maximum 4 kandidaten evalueren met een maximum van 2 kandidaten per machine.  Na positieve afronding van beide luiken ontvangt de deelnemer het persoonscertificaat boormeester voor discipline 2 t/m 5. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

Het werfbezoek wordt in onderling overleg vastgelegd en vindt u hierdoor niet terug op onze inschrijvingskalender. Contacteer ons via lie.vanopstal@tecnobouw.be voor meer info.

(*) Er wordt een mogelijkheid geboden via Tecno Bouw voor sectorintreders of zelfstandigen die zich in regel willen stellen en nog geen eigen boortoestel of spoelpomp hebben.

Boormeesters die voor én discipline 1 én discipline 2 t/m 5 erkend moeten zijn, dienen beide opleidingen te volgen. Bij de 2e opleiding wordt de deelnemer dan vrijgesteld van de 1ste dag.

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de Confederatie Bouw Cluster Complementaire bedrijven en de federatie BVBB.

 

Bronbemaling voor algemene aannemers

De opleiding bronbemaling voor algemene aannemers geeft invulling aan hoe bronbemaling in Vlaanderen technisch in zijn werk gaat. Tijdens deze dagopleiding krijgt de deelnemer heel wat praktische kennis en specifieke aandachtspunten mee binnen zijn toepassingsdomein.

Niet enkel werfleiders of ploegbazen volgen deze opleiding.  Vaak nemen ook calculators of werkvoorbereiders deel omdat zij rechtstreeks betrokken zijn bij de opstart van een werf.

 

Bronbemaling voor architecten, studiediensten, preventie adviseurs en coördinerende diensten

De opleiding bronbemaling geeft invulling aan hoe bronbemaling in Vlaanderen technisch in zijn werk gaat en geeft praktische kennis en specifieke aandachtspunten mee.

Er wordt gericht gewerkt vanuit het standpunt van de studie- of coördinerende dienst en de preventie adviseur waarbij de materie in helicopterview wordt gebracht.