Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Beton

overzicht opleidingen

De betonopleidingen hieronder vermeld, zijn enkel toegankelijk voor werknemers uit PC 124 (bouwsector). De deelnemer dient over een persoonlijke Construbadge te beschikken.

Ook de zaakvoerder kan zich inschrijven voor deze opleidingen en komt dan ook in aanmerking voor tussenkomsten vanuit Constructiv. Hij moet daarvoor wel minstens één arbeider van PC 124 vergezellen in deze opleiding.

Certificatenregister

Wil je nakijken of jouw werknemer reeds beschikt over een geldig certificaat? Dit kijk je na in het CRC, het Certificaten Register Constructiv  aan de hand van de voornaam, naam en geboortedatum van de persoon. Ook via ID-nummer kan er opgezocht worden. Vind je hier geen gegevens in terug en ben je zeker dat de persoon een opleiding gevolgd heeft, stuur dan een mail naar info@constructiv.be om het certificaat op te vragen.

Opmerkingen:

 • De opleiding wordt in het Nederlands gegeven. De werkgever bevestigt dat de deelnemer de Nederlandse taal voldoende beheerst om de opleiding te kunnen volgen en de testen succesvol af te kunnen leggen.
 • De deelnemer dient zijn identiteitskaart mee te brengen ter identificatie.
 • Het gebruik van de smartphone is niet toegestaan tijdens de opleiding of het examen.

Opleidingen betonmixerchauffeur

opleiding basis betonmixerchauffeur

De basis opleiding betonmixerchauffeur bestaat uit 6 modules en een module VCA

Betonmixerchauffeur module 1 – Basisveiligheid (zonder Basis VCA)

Uitbreiding basisveiligheid tot Basis VCA

Betonmixerchauffeur module 2 – Specifieke veiligheid

Betonmixerchauffeur module 3 – De betonmixer

Betonmixerchauffeur module 4 – Kwaliteit van beton

Betonmixerchauffeur module 5 – Communicatie en administratie

Betonmixerchauffeur module 6 – Milieuzorg

Module 1 – Basisveiligheid (zonder B-VCA)

Module 1 behandelt de algemene basisveiligheid, maar gaat daarbij dieper in op de beroepsspecifieke aandachtspunten voor betonmixerchauffeurs en betonpompbedienaars.

In de optionele uitbreidingsdag basis VCA komen de extra VCA onderwerpen aan bod en wordt het basis VCA examen grondig voorbereid.

Aansluitend volgt een officieel VCA examen dat wordt afgenomen door een erkende instantie.

Module 2 – Specifieke veiligheid

In module 2 komen de verschillende mogelijke risico’s aan bod die verbonden zijn met de productie, het transport en het leveren van beton.

Bij al deze stappen wordt aandacht besteed aan de eigen veiligheid van de werknemer maar ook aan die van de andere werknemers in de centrale, weggebruikers en de collega’s op de bouwplaats.

Om ongevallen te vermijden moeten we de verborgen risico’s kennen en de juiste maatregelen treffen.

Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met het zien van deze risico’s en waar deze zich verschuilen.

Inhoud;

Inleiding

Specifieke veiligheid ; mens

 • Specifieke richtlijnen

Specifieke veiligheid ; product

 • Cement
 • Toevoegsels
 • Hulpstoffen
 • Vezels
 • Poetsproducten
 • Brandstofbevoorrading

Specifieke veiligheid ; uitrusting

 • Ergonomie en veilig in- en uitstappen
 • Controle van de lading
 • Onderhoudswerkzaamheden

Specifieke veiligheid ; omgeving en milieu

 • Klimatologisch milieu
 • Industrieel milieu

Specifieke veiligheid ; organisatie

 • Veiligheid op de centrale
 • Ongevallen preventie

Module 3 – de betonmixer

In module 3 van de deze opleiding komen de verschillende taken van de betonmixerchauffeur aan bod en wordt toegelicht wat van hem verwacht wordt.

We besteden aandacht aan de opbouw van de betonmixer en het dagelijkse en periodieke onderhoud.

Er wordt dieper ingegaan op welke onderhouds- en herstellingswerken er onder de bevoegdheid van de betonmixerchauffeur vallen

En wanneer de hulp van de onderhoudsdienst moet worden ingeroepen.

De dagelijkse, wekelijkse en jaarlijkse controles die uitgevoerd dienen te worden, worden ook besproken in dit hoofdstuk.

Inhoud;

Inleiding

 • Taakomschrijving van de mixerchauffeur
 • Indiensttreding van de mixerchauffeur

Voorbereiding op de dagtaak

 • Inleiding
 • Nazicht van de documenten en de uitrusting
 • Controle en onderhoud van het voertuig

Uitvoering van de dagtaak

 • Leveren van stortklaar beton
 • Vervoer van beton; defensief rijden
 • Rijden met de betonmixer
 • Gebruik van de tachograaf

Module 4 – Kwaliteit van beton

In module 4 wordt de kwaliteit van beton behandeld.

We schetsen waarom beton als product zo vaak gebruikt wordt en waarom de kwaliteit van beton zo belangrijk is.

Om de kwaliteiten van beton ten volle te benutten, moet de deelnemer kennis hebben van ;

De betontypes en hun specifieke toepassingen, de samenstelling en de kwaliteitskenmerken die er aan verbonden zijn, etc.

Inhoud;

Inleiding

Wat zijn de bouwstenen van beton

 • Cement
 • Granulaten
 • Water
 • Toevoegsels
 • Hulpstoffen

Beton microscopisch bekeken

 • Bindingsproces
 • Water en de w/c factor
 • Bindingssnelheid
 • Invloed externe factoren
 • Welke soorten beton kunnen we onderscheiden

Specificaties van beton

 • Eisen voor de stabiliteit : de sterkteklasse
 • Eisen voor de duurzaamheid : omgevingsklasse
 • Eisen voor de verwerkbaarheid : consistentieklasse
 • Eisen voor de verwerkbaarheid : maximale korrelmaat d-max
 • Voorbeelden van specificaties voor de courante toepassingen

Kwaliteitscontrole en certificatie

Uitvoering van de betonwerken

Module 5 – communicatie en administratie

In module 5 wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om informatie uit te wisselen en beter te communiceren.

Inhoud;

 • Inleiding
 • Contact met de klant
 • Elementaire beleefdheid
 • Administratie
 • Technische bijstand

Beheer van documenten en rapporten

 • Opsomming van de documenten

Werkdocumenten

 • Leveringsbon
 • Dagrapport of rittenblad
 • Afhaling Benor beton in een andere Benor-centrale
 • Procedure bij contante betaling
 • Toegang tot de werf op toestemming van de klant

Gedrag in geval van problemen of ongevallen

 • Inleiding
 • Arbeidsongevallen
 • Ongevallen op de openbare weg
 • Schadegeval op de bouwplaats

Communicatiemiddelen

 • Gebruik van de walkie talkie
 • Gebruik van de track & trace
 • Gebruik van de gps
 • Gebruik van telefoon en gsm

Conventionele beelden, tekens en signalen

 • Algemeen geldende principes
 • Specifieke regels

Module 6 – Milieuzorg

Vanuit Europa zijn verschillende richtlijnen opgemaakt met het oog op de bescherming van mens en milieu.

Gezien in België leefmilieu een regionale bevoegdheid is, wordt de omzetting naar een nationale milieuregelgeving een bijzonder ingewikkeld geheel.

In deze module worden dan ook enkel de essentiële zaken besproken die betrekking hebben tot milieuzorg ten gevolge van het gebruik van beton.

Inhoud;

 • Inleiding
 • Impact van beton op het milieu
 • Vers beton
 • Verhard beton

Impact van de productie en de levering op het milieu

 • Inleiding
 • Lawaaihinder
 • Luchtverontreiniging
 • Bodem- en grondwaterverontreiniging
 • Afvalverwerking
 • Milieubewust werken

opleiding opfrissing betonmixerchauffeur

De deelnemer dient over een nog geldig basis- of opfriscertificaat te beschikken om deel te nemen aan deze opleiding. Bij een vervallen certificaat dient er opnieuw een basisopleiding gevolgd te worden. Via het certificatenregister van Constructiv (https://constructiv.be/nl-BE/Data/Certificaten-Register-Constructiv.aspx?viewmode=0) heeft u de mogelijkheid om de geldigheid van het attest na te kijken.

De opleiding opfrissing betonmixerchauffeur duurt 1 dag en bestaat uit 2 verschillende modules

 Betonmixerchauffeur module 1 – de betonmixer

Betonmixerchauffeur module 2 – betonkwaliteit

Deze 2 modules worden op 1 dag gegeven

Op deze dag worden alle onderwerpen van de basismodule herhaald en komen de zaken aan bod die de afgelopen jaren geëvolueerd of veranderd zijn zoals nieuwe technieken, wijzigingen in wetgeving, etc.

Verder wordt er bij deze opfrissingscursus ruimte gelaten om in te spelen op de vragen van de deelnemers en dieper ingegaan op de door de deelnemers aangebrachte onderwerpen.

Module 1 – de betonmixerchauffeur

Inhoud

Mens

 • Rijbewijs en vakbekwaamheid
 • Werfregistratie
 • Diploma’s en attesten
 • Psychologische factoren

Uitrusting

 • Track & trace
 • Elektronica; onderweg, op de werf, betalingen
 • De kilometerheffing en de OBU
 • Gsm en smartphone

Omgeving

 • Onderweg; aanpassing wegcode, dode hoek, overlading, anti-ongeval systemen
 • Op de werf; stabiliteit en risico op elektrocutie

Product

 • Aanpassing etiketten
 • Gevaarsymbolen

Organisatie

 • De rol van de werkgever; preventiebeleid, opleiding, instructies en informatie, PBM’s
 • De rol van de chauffeur

Module 2 – betonkwaliteit

Inhoud

Betonkarakteristieken

 • Druksterkteklasse
 • Gebruiksdomein
 • Omgevingsklasse
 • Consistentieklasse
 • D-max

Bijkomende gegevens

 • Cementklasse
 • w/c factor

Hulpstoffen

 • waarom hulpstoffen
 • toevoeging van hulpstoffen op de centrale of op de werf
 • dosering

levering en verwerking van beton

 • gegarandeerde verwerkbaarheid
 • controle bekisting
 • samenwerking met de betonpomp
 • restbeton
 • poetsen

speciale betonsoorten

 • vezelbeton
 • Zelfverdichtend beton
 • Licht beton
 • Zwaar beton

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide vakdocenten die actief participeren in allerhande vakverenigingen of werkgroepen en de gelegenheid krijgen zich regelmatig bij te scholen.

Opleidingen betonpompbedienaar

opleiding basis betonpompbedienaar

De basis opleiding betonpompbedienaar bestaat uit 6 modules en een module VCA

Betonmixerchauffeur module 1 – Basisveiligheid (zonder Basis VCA)

Uitbreiding basisveiligheid tot Basis VCA

Betonmixerchauffeur module 2 – Specifieke veiligheid

Betonmixerchauffeur module 3 – De betonpomp

Betonmixerchauffeur module 4 – Kwaliteit van beton

Betonmixerchauffeur module 5 – Communicatie en administratie

Betonmixerchauffeur module 6 – Milieuzorg

Module 1 – Basisveiligheid (zonder B-VCA)

Module 1 behandelt de algemene basisveiligheid, maar gaat daarbij dieper in op de beroepsspecifieke aandachtspunten voor betonmixerchauffeurs en betonpompbedienaars.

In de optionele uitbreidingsdag basis VCA komen de extra VCA onderwerpen aan bod en wordt het basis VCA examen grondig voorbereid.

Aansluitend volgt een officieel VCA examen dat wordt afgenomen door een erkende instantie.

Module 2 – Specifieke veiligheid

In module 2 komen de verschillende mogelijke risico’s aan bod die verbonden zijn met het rijden met een betonpomp,

het opstellen van de betonpomp op de werf en bij het pompen van beton.

Bij al deze stappen wordt aandacht besteed aan de eigen veiligheid van de werknemer maar ook aan die van de andere weggebruikers en de collega’s op de bouwplaats.

Om ongevallen te vermijden moeten we de verborgen risico’s kennen en de juiste maatregelen treffen.

Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met het zien van deze risico’s en waar deze zich verschuilen.

Inhoud

Inleiding

Specifieke veiligheid; mens

 • Specifieke richtlijnen

Specifieke veiligheid; product

 • Cement
 • Toevoegsels
 • Hulpstoffen
 • Poetsproducten
 • Brandstofbevoorrading

Specifieke veiligheid; uitrusting

 • Ergonomie en veilig in- en uitstappen
 • Veilig opstellen van de betonpomp
 • Veilig werken met de betonpomp
 • Onderhoudswerkzaamheden

Specifieke veiligheid; omgeving en milieu

 • Klimatologisch milieu
 • Industrieel milieu

Specifieke veiligheid; organisatie

 • Veiligheid op de stelplaats en bij het pompen
 • Ongevallen preventie

Module 3 – de betonpomp

In module 3 van de deze opleiding komen de verschillende taken van de betonpompbedienaar aan bod en wordt toegelicht wat van hem verwacht wordt.

We besteden aandacht aan de opbouw van de betonpomp en het dagelijkse en periodieke onderhoud.

Er wordt dieper ingegaan op welke onderhouds- en herstellingswerken er onder de bevoegdheid van de betonpompbedienaar vallen

En wanneer de hulp van de onderhoudsdienst moet worden ingeroepen.

De dagelijkse, wekelijkse en jaarlijkse controles die uitgevoerd dienen te worden, worden ook besproken in dit hoofdstuk.

Inhoud

Inleiding

 • Taakomschrijving van de betonpompbedienaar
 • Indiensttreding van de betonpompbedienaar
 • De PBM’s

Voorbereiding op de dagtaak

 • Overzicht van de voorbereidende taken
 • Nazicht van de documenten en de uitrusting

Controle en onderhoud van het voertuig en de pompunit

 • Inleiding
 • Dagelijkse controles en onderhoud
 • Wekelijks of periodiek onderhoud
 • Jaarlijks nazicht
 • Winterwerk
 • Werken en onderhoud van de pompunit

Uitvoering van de dagtaak

 • Rijden met de betonpomp
 • Pompen van stortklaar beton
 • Einde van de dagtaak

Module 4 – Kwaliteit van beton

In module 4 wordt de kwaliteit van beton behandeld.

We schetsen waarom beton als product zo vaak gebruikt wordt en waarom de kwaliteit van beton zo belangrijk is.

Om de kwaliteiten van beton ten volle te benutten, moet de deelnemer kennis hebben van;

De betontypes en hun specifieke toepassingen, de samenstelling en de kwaliteitskenmerken die er aan verbonden zijn, etc.

Inhoud

Inleiding

Wat zijn de bouwstenen van beton

 • Cement
 • Granulaten
 • Water
 • Toevoegsels
 • Hulpstoffen

Beton microscopisch bekeken

 • Bindingsproces
 • Water en de w/c factor
 • Bindingssnelheid
 • Invloed externe factoren
 • Welke soorten beton kunnen we onderscheiden

Specificaties van beton

 • Eisen voor de stabiliteit : de sterkteklasse
 • Eisen voor de duurzaamheid : omgevingsklasse
 • Eisen voor de verwerkbaarheid : consistentieklasse
 • Eisen voor de verwerkbaarheid : maximale korrelmaat d-max
 • Voorbeelden van specificaties voor de courante toepassingen

Kwaliteitscontrole en certificatie

Uitvoering van de betonwerken

Module 5 – communicatie en administratie

In module 5 wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om informatie uit te wisselen en beter te communiceren.

Inhoud

Inleiding

Contact met de klant

 • Elementaire beleefdheid
 • Administratie

Beheer van documenten en rapporten

 • Opsomming van de documenten

Werkdocumenten

 • Pomprapport
 • Bijlage bij pomprapport – verslag pomping
 • Dagelijks document betonpompbedienaar
 • Toegang tot de werf op verantwoordelijkheid van de klant

Gedrag in geval van problemen of ongevallen

 • Inleiding
 • Arbeidsongevallen
 • Ongevallen op de openbare weg
 • Schadegeval op de bouwplaats

Communicatiemiddelen

 • Gebruik van de walkie talkie
 • Gebruik van de track & trace
 • Gebruik van de gps
 • Gebruik van telefoon en gsm

Conventionele beelden, tekens en signalen

 • Algemeen geldende principes
 • Specifieke regels

Module 6 – Milieuzorg

Vanuit Europa zijn verschillende richtlijnen opgemaakt met het oog op de bescherming van mens en milieu.

Gezien in België leefmilieu een regionale bevoegdheid is, wordt de omzetting naar een nationale milieuregelgeving een bijzonder ingewikkeld geheel.

In deze module worden dan ook enkel de essentiële zaken besproken die betrekking hebben tot milieuzorg ten gevolge van het gebruik van beton.

Inhoud

Inleiding

Impact van beton op het milieu

 • Vers beton
 • Verhard beton

Impact van de productie en de levering op het milieu

 • Inleiding
 • Lawaaihinder
 • Luchtverontreiniging
 • Bodem- en grondwaterverontreiniging
 • Afvalverwerking

Milieubewust werken

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide vakdocenten die actief participeren in allerhande vakverenigingen of werkgroepen en de gelegenheid krijgen zich regelmatig bij te scholen.

opleiding opfrissing betonpompbedienaar

De deelnemer dient over een nog geldig basis- of opfriscertificaat te beschikken om deel te nemen aan deze opleiding. Bij een vervallen certificaat dient er opnieuw een basisopleiding gevolgd te worden. Via het certificatenregister van Constructiv (https://constructiv.be/nl-BE/Data/Certificaten-Register-Constructiv.aspx?viewmode=0) heeft u de mogelijkheid om de geldigheid van het attest na te kijken.

De opleiding opfrissing betonpomp bedienaar duurt 1 dag en bestaat uit 2 verschillende modules

module 1 – de betonpomp

module 2 – betonkwaliteit

Deze 2 modules worden op 1 dag gegeven.

Op deze dag worden alle onderwerpen van de basismodule herhaald en komen de zaken aan bod die de afgelopen jaren geëvolueerd of veranderd zijn zoals nieuwe technieken, wijzigingen in wetgeving, etc.

Verder wordt er bij deze opfrissingscursus ruimte gelaten om in te spelen op de vragen van de deelnemers en dieper ingegaan op de door de deelnemers aangebrachte onderwerpen.

Module 1 – de betonpomp

Inhoud

Mens

 • Rijbewijs en vakbekwaamheid
 • Werfregistratie
 • Diploma’s en attesten
 • Psychologische factoren

Uitrusting

 • Track & trace
 • Elektronica; onderweg, op de werf, betalingen
 • Gsm en smartphone

Omgeving

 • Onderweg ; aanpassing wegcode, dode hoek, overlading, anti-ongeval systemen
 • Op de werf; stabiliteit en risico op elektrocutie

Product

 • Aanpassing etiketten
 • Gevaarsymbolen

Organisatie

 • De rol van de werkgever; preventiebeleid, opleiding, instructies en informatie, PBM’s
 • De reiniging van de betonpomp
 • De betonpomp als ambassadeur

Module 2 – betonkwaliteit

Inhoud

Betonkarakteristieken

 • Druksterkteklasse
 • Gebruiksdomein
 • Omgevingsklasse
 • Consistentieklasse
 • D-max

Bijkomende gegevens

 • Cementklasse
 • w/c factor

Hulpstoffen

 • waarom hulpstoffen
 • toevoeging van hulpstoffen op de centrale of op de werf
 • dosering

levering en verwerking van beton

 • gegarandeerde verwerkbaarheid
 • controle bekisting
 • samenwerking met de betonpomp
 • restbeton
 • poetsen

speciale betonsoorten

 • vezelbeton
 • Zelfverdichtend beton
 • Licht beton
 • Zwaar beton

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide vakdocenten die actief participeren in allerhande vakverenigingen of werkgroepen en de gelegenheid krijgen zich regelmatig bij te scholen.

De betonopleidingen worden enkel in de maanden december, januari, februari en maart ingepland. Op deze manier kan je tevens gebruik maken van de subsidies in het kader van de winteropleidingen. Wacht dus niet te lang met inschrijven! Dit kan rechtsreeks via onze online kalender. Reserveer je plaats voor de opleiding en ontvang binnen enkele minuten een bevestiging van inschrijving.

Wil je graag een werknemer inschrijven voor een VCA opleiding? Dit kan via de kalender van Embuild.