Asbest opleidingen

overzicht opleidingen

Asbest is helaas vaak niet weg te denken uit onze dagelijkse woon en werkomgeving. Tecno Bouw is sinds 25 jaar het kenniscentrum voor asbest en gespecialiseerd in verschillende, gerichte asbestopleidingen. Door de jaren heen is ons opleidingsaanbod fel uitgebreid en specifiek afgestemd op verschillende niveaus en doelgroepen.

Het aanbod gaat van het herkennen van asbest over het inventariseren tot het verwijderen van asbest. Vaak zelfs gespecialiseerd tot op beroepsniveau. Onze opleidingen zijn inhoudelijk fris en praktisch gebracht. We zorgen er voor dat deze worden gegeven door enthousiaste specialisten met jarenlange praktijkervaring. Daar waar mogelijk gaan we naar ons 250 m² groot atelier, volledig ingericht met maquettes en proefopstellingen. Zo krijgen de deelnemers een realistisch beeld en bruikbare handvaten om direct om te zetten in de praktijk.

Hierdoor zijn we o.a. de opleidingspartner voor de VAB -ABD, de Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven – L’association Belge des désamianteurs.

Onderstaand vindt u een greep uit ons aanbod van asbest gerelateerde opleidingen. Afhankelijk van het onderwerp worden deze opleidingen aangeboden op locatie, in ons opleidingscentrum en via een open aanbod.

Formations amiante pour enleveurs d’amiante agréés. Tecno Bouw est un centre de formation et d’examens, spécialisé dans les formations professionnelles ainsi que les formations spécifiques.

Depuis 26 ans, nous axons d’abord et avant tout nos formations sur les différents métiers ‘particuliers’ au sein de la construction et plus particulièrement dans le secteur de l’amiante. Dans ce cadre, nous nous faisons un devoir de transmettre aux personnes à former les connaissances et l’expérience pratique et ca par des formateurs spécialisés du secteur.

Tecno Bouw est devenu un centre de référence pour les formations ‘amiante’ et propose un panel élargi de formations spécifiques, en Français, dont la formation amiante de base de 32 heures ainsi que les recyclages annuels amiante de 8 heures pour les travailleurs et l’encadrement/chef de chantier.

Tecno Bouw est depuis des années le centre de formation de la VAB / ABD, Association Belge des Désamianteurs, et dispense aussi depuis peu les formations en Français sur le site du CEPS à Seraing.

Ceci nous permet dès lors de donner une formation de grande qualité et uniforme pour l’ensemble de la Belgique. Nos formations sont reconnues par Construtec et revue avec le SPF CBET. De plus, le contenu le contenu des recyclages annuels est renouvelé chaque année. Lors de ces formations, un ‘Face-fit Test’ est réalisé conformément à la norme ‘British Standard’.

Tecno Bouw | Opleidingen asbest saneerders

Nederlandstalige opleidingen asbest

Opleiding basiskennis asbest

Toeleiding naar de verplichte opleiding met examen voor het persoonscertificaat  asbestdeskundige inventarisatie volgens OVAM.

In de loop van 2022 zal het verplicht zijn om een asbestattest voor te leggen bij de verkoop van constructies ouder dan 2001.

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen zullen een geldig asbestattest kunnen opmaken volgens een standaard inspectieprotocol van OVAM.

OVAM schrijft voor dat kandidaat-asbestdeskundigen moeten beschikken over een goede basiskennis asbest, vooraleer ze starten met de verplichte opleiding.

Dit kan door het volgen van onze opleiding basiskennis asbest en/of door beroepservaring.   

De opleiding basiskennis asbest beschrijft de instapkennis waarover een kandidaat asbestdeskundige inventarisatie moet beschikken om met voldoende startbasis de verplichte opleiding via de certificatie-instelling efficiënt te kunnen volgen. Het uiteindelijke examen zal deze basiskennis toetsen. 

De door OVAM erkende certificatie-instelling zal de kandidaat asbestdeskundigen daarna verplichte opleiding aanbieden, examineren en opvolgen via audits.

Inhoud:

 • Wat is asbest?
 • Relevante asbest wet- en regelgeving
 • Herkenning meest voorkomende asbestverdachte toepassingen in bouwwerken en objecten
 • Gezondheidsrisico’s en preventie met betrekking tot blootstelling
 • De wet- en regelgeving van de nieuwe asbestinventaris; verplichtingen en verantwoordelijkheden
 • Opstellen asbestinventaris
 • Uitvoeren monstername en veldwerk
 • Monster analyse en onderzoeksresultaten beoordelen
 • Verband asbestinventaris, het beheersprogramma en asbestverwijdering
 • De verwijderingsmethodes

 Er zijn voldoende praktijktoepassingen voorzien en er wordt afgesloten met een proefexamen.

Duur opleiding: 2 dagen

Opleiding asbest basis (BOA) 32 uren

DOELGROEP

Artikel VI 3-68 van de codex over het welzijn op het werk bepaalt: voor werknemers belast met het slopen of verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen, bedraagt de basisopleiding ten minste 32 uur en de jaarlijkse bijscholing tenminste 8 uur.

Tecno Bouw VZW organiseert, als kenniscentrum asbest, deze verplichte opleiding voor asbestverwijderaars, zoals bepaald in de codex over het welzijn op het werk.

Na het volgen van de 32 uur basisopleiding mogen uw medewerkers asbestverwijderingswerken uitvoeren volgens de methode van de hermetische zone en de couveusezak.

Jaarlijks dienen uw medewerkers de 8 uren herhalingsopleiding te volgen. Deze opleiding is verschillend voor arbeiders en werfleiders.

PROGRAMMA

De inhoud van deze opleiding is wettelijk bepaald:

 • Wetgeving en verantwoordelijkheden
 • Eigenschappen van asbest en gezondheidsrisico’s bij blootstelling
  • Soorten producten die asbest kunnen bevatten
  • Handelingen die tot blootstelling leiden
  • Verwijdering van afvalstoffen
 • Veilige werkmethoden en meettechnieken
  • Gezondheidstoezicht
  • Preventie, PBM’s en risicobeoordeling
  • Eerste hulp, nood- en ontsmettingsprocedures
 • Reglementering en technieken inzake sloop en verwijdering van asbest
 • Specifieke regels en technieken
  • Voor het gebruik van PBM’s, nood- en ontsmettingsprocedures bij sloop- en verwijderingswerkzaamheden
  • Voor de behandeling en de verwijdering van asbestafval

Minimum de helft van de opleidingsuren worden besteed aan het uitvoeren van praktische uitvoeringstechnieken.

Opleiding asbest herhaling arbeiders 8 uren

DOELGROEP

Arbeiders die in contact komen met asbest en asbest moeten slopen en verwijderen.

In België is er een tekort aan degelijke en gerichte opleidingen voor de bouwsector.

Tecno Bouw vzw vult deze leemte in en biedt als kenniscentrum voor de bouw een oplossing met specifieke, kwalitatieve vakopleidingen.

In dit kader bieden wij u graag ons voorstel aan voor de opleiding ‘Asbest, herhaling arbeiders’.

Deze opleiding geeft invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in de Codex “Welzijn op het werk” van 12/06/2017 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest. In deze vereisten is ook bepaald dat voor asbestverwijderaars deze opleiding jaarlijks aantoonbaar herhaald dient te worden.

PROGRAMMA

De nadruk tijdens deze herhalingsopleiding wordt gelegd op de specifieke taken van de arbeiders.

Deze classroom opleiding is erg interactief en wordt ondersteund met relevant demo- , foto- en filmmateriaal. Tijdens deze opleiding wordt ook een face-fit test gedaan met het eigen masker.

Inhoud:

 • De eigenschappen van asbest in materialen – gebonden en niet gebonden.
 • Hoe asbest te herkennen?
 • De gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbest.
 • Handelingen die kunnen leiden tot de blootstelling aan asbest.
 • Hoe beperk ik blootstelling tot een minimum?
 • Voorbereiding en uitvoering van de werken.
 • Pictogrammen.
 • Hygiënisch maatregelen, specifiek voor asbestwerven.
 • De beschikbare PBM’s en hoe deze correct te gebruiken.
 • Adembescherming ; keuze, beperking en juist gebruik.
 • Herhaling technieken eenvoudige handelingen en bijkomende maatregelen.
 • Face-fit (met eigen masker).

De opleiding wordt afgesloten met een Nederlandstalige meerkeuzevragen test.

U dient hierop een minimum score van 60 % te behalen.

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide vakdocenten die actief participeren in allerhande vakverenigingen of werkgroepen en de gelegenheid krijgen zich regelmatig bij te scholen.

 

Opleiding asbest herhaling werfleiders 8 uren

Opleiding asbest herhaling werfleiders 8 uren

DOELGROEP

Werfleiders die in contact komen met asbest en asbest moeten slopen en verwijderen.

In België is er een tekort aan degelijke en gerichte opleidingen voor de bouwsector.

Tecno Bouw vzw vult deze leemte in en biedt als kenniscentrum voor de bouw een oplossing met specifieke, kwalitatieve vakopleidingen.

In dit kader bieden wij u graag ons voorstel aan voor de opleiding ‘Asbest, herhaling werfleiders’.

Deze opleiding geeft invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in de Codex “Welzijn op het werk” van 12/06/2017 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest .

In deze vereisten is ook bepaald dat voor asbestverwijderaars deze opleiding jaarlijks aantoonbaar herhaald dient te worden.

PROGRAMMA

De nadruk tijdens deze herhalingsopleiding wordt gelegd op de specifieke taken van de werfleiders.

Deze classroom opleiding is erg interactief en wordt ondersteund met relevant demo- , foto- en filmmateriaal. Tijdens deze opleiding wordt ook een face-fit test gedaan met het eigen masker.

Inhoud:

 • Recente veranderingen in de asbest wetgeving
 • Asbestmelding en het binnenmilieubesluit
 • Het sloopopvolgingsplan; interpretatie categorieën en verwijderingstechnieken
 • Bijkomende maatregelen
 • Communicatie: Leidinggeven, Motiveren en Communiceren
 • De specifieke taken en verantwoordelijkheden van de werfleider en de hiërarchische lijn
 • Beschikbare asbest sensibiliseringscampagnes
 • Herhaling technieken eenvoudige handelingen en bijkomende maatregelen
 • De hermetische zone en de couveusezak
 • Face-fit (met eigen masker)

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide vakdocenten die actief participeren in allerhande vakverenigingen of werkgroepen en de gelegenheid krijgen zich regelmatig bij te scholen.

Opleiding asbest eenvoudige handelingen basis

Opleiding asbest eenvoudige handelingen basis

DOELGROEP

Inzicht verwerven in de gevaren en risico’s verbonden aan asbest. Leren kennen van de maatregelen om de risico’s verbonden aan de blootstelling aan asbest te beheersen.

Aanleren van de specifieke technieken en regels voor de uitvoering van de “eenvoudige handelingen”.

Deze opleiding geeft een invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in de Codex “Welzijn op het werk” van 12/06/2017 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest, voor werknemers die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten.

PROGRAMMA

Theorie:

 • De eigenschappen van asbest en de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbest.
 • De soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten en hun aanwending in installaties en gebouwen.
 • De handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken.
 • De vereisten inzake gezondheidstoezicht.
 • De veilige werkmethoden en meettechnieken.
 • De te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: keuze en beperkingen, aandachtspunten voor het juiste gebruik, inclusief adembeschermingsmiddelen.
 • Nood- en ontsmettingsprocedures.

Praktijk:

 • Aanleren van het correcte opzetten en dragen van het adembeschermingsmasker met filter, met daarbij de individuele controles.
 • Praktische oefening in asbestverwijdering met eenvoudige handeling.

Opleiding asbest eenvoudige handelingen dakdekker

Opleiding asbest eenvoudige handelingen dakwerker

DOELGROEP

Deze opleiding geeft een invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in de Codex “Welzijn op het werk” van 12/06/2017 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest, voor dakwerkers die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten.

Inzicht verwerven in de gevaren en risico’s verbonden aan asbest. Leren kennen van de maatregelen om de risico’s verbonden aan de blootstelling aan asbest te beheersen.

Aanleren van de specifieke technieken en regels voor de uitvoering van de “eenvoudige handelingen”.

PROGRAMMA

 • Inleiding
 • Herkennen van asbesttoepassingen voor de dakwerker
 • Bepalen van uitvoeringsmethode voor diverse toepassingen
 • Werkvoorbereiding
 • Afzetten van werkzone en plaatsen signalisatie
 • Vrijmaken van onderliggende zone
 • Afdekken van onderliggende oppervlakten
 • Gereedschappen en fixeervloeistof klaarmaken
 • Gebruik van PBM’s
 • Verwijderen van asbesthoudende daken (leien, golfplaten, dekstenen, schoorstenen …)
 • Bevochtigen van te verwijderen asbestmaterialen
 • Methodes voor intact wegnemen van asbestmaterialen
 • Afvoeren van asbestmaterialen
 • Reinigen van onderliggende dakstructuren en ruimtes
 • Nazorg
 • Afvoer van asbestafval
 • Reinigen van gereedschappen en arbeidsmiddelen
 • Onderhoud van stofzuiger met absoluutfilter
 • Vrijgeven van de werkzone

Opleiding asbest eenvoudige handelingen HVAC, elektriciens en loodgieters

Opleiding asbest eenvoudige handelingen HVAC, elektriciens en loodgieters

DOELGROEP

Deze opleiding geeft een invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in de Codex “Welzijn op het werk” van 12/06/2017 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest, voor HVAC specialisten, elektriciens en loodgieters die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten.

Inzicht verwerven in de gevaren en risico’s verbonden aan asbest. Leren kennen van de maatregelen om de risico’s verbonden aan de blootstelling aan asbest te beheersen.

Aanleren van de specifieke technieken en regels voor de uitvoering van de “eenvoudige handelingen”.

PROGRAMMA

 • Inleiding
 • Herkennen van asbesttoepassingen voor HVAC specialist en elektriciens
 • Bepalen van uitvoeringsmethode voor diverse toepassingen
 • Werkvoorbereiding
 • Afzetten van werkzone en plaatsen signalisatie
 • Vrijmaken van onderliggende zone
 • Afdekken van onderliggende oppervlakten
 • Gereedschappen en fixeervloeistof klaarmaken
 • Gebruik van PBM’s
 • Verwijderen van asbesthoudende materialen (leien, schoorsteen, dichting, branderplaat, asbestkoord, asbesttextiel, doorvoeren, mantelbuizen, kabelisolatie, verdeelborden, schotten in HS cabines …)
 • Bevochtigen/impregneren van te verwijderen asbestmaterialen
 • Methodes voor wegnemen van asbestmaterialen
 • Afvoeren van asbestmaterialen
 • Reinigen van onderliggende vlakken
 • Nazorg
 • Afvoer van asbestafval
 • Reinigen van gereedschappen en arbeidsmiddelen
 • Onderhoud van stofzuiger met absoluutfilter
 • Vrijgeven van de werkzone

Opleiding asbest eenvoudige handelingen schrijnwerkers, schilders en decorateurs

Opleiding asbest eenvoudige handelingen schrijnwerkers, schilders en decorateurs

DOELGROEP

Deze opleiding geeft een invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in de Codex “Welzijn op het werk” van 12/06/2017 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest, voor afwerkers, decorateurs of schilders die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten.

Inzicht verwerven in de gevaren en risico’s verbonden aan asbest. Leren kennen van de maatregelen om de risico’s verbonden aan de blootstelling aan asbest te beheersen.

Aanleren van de specifieke technieken en regels voor de uitvoering van de “eenvoudige handelingen”.

PROGRAMMA

 • Inleiding
 • Herkennen van asbesttoepassingen voor afwerker/decorateur/schilder
 • Bepalen van uitvoeringsmethode voor diverse toepassingen
 • Werkvoorbereiding
 • Afzetten van werkzone en plaatsen signalisatie
 • Vrijmaken van onderliggende zone
 • Afdekken van onderliggende oppervlakten
 • Gereedschappen en fixeervloeistof klaarmaken
 • Gebruik van PBM’s
 • Verwijderen van asbesthoudende materialen (verlaagd plafond, lambrisering, mastiek, vinyl …)
 • Bevochtigen/impregneren van te verwijderen asbestmaterialen
 • Methodes voor wegnemen van asbestmaterialen
 • Afvoeren van asbestmaterialen
 • Reinigen van onderliggende vlakken
 • Nazorg
 • Afvoer van asbestafval
 • Reinigen van gereedschappen en arbeidsmiddelen
 • Onderhoud van stofzuiger met absoluutfilter
 • Vrijgeven van de werkzone

Opleiding asbest eenvoudige handelingen slopers en grondwerkers

Opleiding asbest eenvoudige handelingen slopers en grondwerkers

DOELGROEP

Inzicht verwerven in de gevaren en risico’s verbonden aan asbest. Leren kennen van de maatregelen om de risico’s verbonden aan de blootstelling aan asbest te beheersen.

Aanleren van de specifieke technieken en regels voor de uitvoering van de “eenvoudige handelingen”.

Deze opleiding geeft een invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in de Codex “Welzijn op het werk” van 12/06/2017 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest, voor werknemers die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten.

PROGRAMMA

Theorie:

 • De eigenschappen van asbest en de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbest.
 • De soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten en hun aanwending in installaties en gebouwen.
 • De handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken.
 • De vereisten inzake gezondheidstoezicht.
 • De veilige werkmethoden en meettechnieken.
 • De te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: keuze en beperkingen, aandachtspunten voor het juiste gebruik, inclusief adembeschermingsmiddelen.
 • Nood- en ontsmettingsprocedures.

Praktijk:

 • Aanleren van het correcte opzetten en dragen van het adembeschermingsmasker met filter, met daarbij de individuele controles.
 • Praktische oefening in asbestverwijdering met eenvoudige handeling.

Opleiding asbest herkennen

Opleiding asbest herkennen

Opleiding asbest herkennen

Opleiding asbest deskundig inventariseerder OVAM

Opleiding asbest deskundig inventariseerder OVAM

Module 1 Basiskennis Asbest

Vooropleiding tot verplichte OVAM opleiding asbestdeskundige inventarisatie

Begin 2022 zal het verplicht worden om een asbestattest voor te leggen bij de verkoop van constructies ouder dan 2001.

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen zullen een geldig asbestattest kunnen opmaken volgens een standaard inspectieprotocol van OVAM.

OVAM schrijft voor dat kandidaat-asbestdeskundigen moeten beschikken over een goede basiskennis asbest, vooraleer de kandidaat kan starten met de verplichte opleiding.

Dit kan door het volgen van onze opleiding basiskennis asbest.

In onze opleiding basiskennis asbest krijgt u de instapkennis waarover een kandidaat moet beschikken om met voldoende kennis de verplichte opleiding via de certificatie-instelling efficiënt te kunnen volgen.

Het verplicht OVAM examen zal deze basiskennis ook toetsen en deze opleiding heeft het juiste niveau om u te helpen slagen voor het persoonscertificaat  asbestdeskundige inventarisatie.

De door OVAM erkende certificatie-instelling zal de kandidaat asbestdeskundigen daarna de verplichte opleiding aanbieden, examineren en opvolgen via audits.

INHOUD

Wat is asbest?

 • Herkomst, hoofdgroepen en de belangrijkst eigenschappen
 • Relevante asbestwet- en regelgeving; Europees, federaal en Vlaams niveau
 • De algemene historiek m.b.t. asbest

Asbestverdachte toepassingen in bouwwerken en objecten herkennen

 • Hechtgebonden en niet hechtgebonden materialen herkennen
 • Correcte informatiebronnen consulteren

Situaties herkennen waarin asbest gezondheidsrisico’s en asbestblootstelling meebrengt

 • Wat zijn de gezondheidsrisico’s
 • Welke situaties zorgen voor blootstelling?
 • Hoe kan blootstelling vermeden worden?
 • Veiligheidsmaatregelen bij monstername
 • Asbestveilig beheer van gebouwen
 • Juist gebruik van PBM’s
 • Risicobeheersmaatregelen en flankerende voorzorgsmaatregelen

De asbestinventaris en de Vlaamse en Federale wet- en regelgeving

 • De asbestinventarisverplichting
 • De Vlaamse, Brusselse en Federale wet- en regelgeving
 • De rollen van de betrokken partijen

Het opstellen van de asbestinventaris

 • Types asbestinventarissen
 • Vormeisen en inhoudseisen

Uitvoeren monsternames

 • Veilig veldwerk
 • Analyse van monstername
 • Onderzoeksresultaten begrijpen en beoordelen
 • Risicobeoordeling in het kader van de asbestinventaris

Het verband tussen de asbestinventaris, het beheersprogramma en de asbestverwijdering

 • Het beheersprogramma kunnen toepassen
 • De verschillende asbestverwijderingsmethodes
 • Aangeven waarom iets in strijd is met Vlarem II en de Codex over Welzijn op het werk

De opleiding wordt vervolledigd met voldoende theoretische én praktische oefeningen

We sluiten af met een proefexamen om de deelnemer een inschatting te geven van het behaalde kennisniveau en de slaagkansen op het verplichte examen.

LOCATIES:

Deze opleiding volg je via de lokale confederaties in Kortrijk, Diepenbeek, Antwerpen, Geel of Gent.

Module 2 Basiskennis Asbest voor de Tracimat deskundige

Vooropleiding tot de verplichte OVAM opleiding asbestdeskundige inventarisatie

Deze opleiding is een vervolgopleiding  voor Tracimat deskundige.

U volgt op 2 dagen -ipv 3- deze opleiding waarbij de basiskennis voor de verplichte opleiding wordt toegelicht.

De opleiding heeft het juiste niveau om u te helpen slagen voor het persoonscertificaat  asbestdeskundige inventarisatie volgens OVAM .

In de loop van 2022 zal het verplicht zijn om een asbestattest voor te leggen bij de verkoop van constructies ouder dan 2001.

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen zullen een geldig asbestattest kunnen opmaken volgens een standaard inspectieprotocol van OVAM.

OVAM schrijft voor dat kandidaat-asbestdeskundigen moeten beschikken over een goede basiskennis asbest, vooraleer de kandidaat kan starten met de verplichte opleiding.

Dit kan door het volgen van onze opleiding basiskennis asbest.

In onze opleiding basiskennis asbest krijgt u de instapkennis waarover een kandidaat moet beschikken om met voldoende kennis de verplichte opleiding via de certificatie-instelling efficiënt te kunnen volgen.

Het verplicht OVAM examen zal deze basiskennis ook toetsen en deze opleiding heeft het juiste niveau om u te helpen slagen voor het persoonscertificaat  asbestdeskundige inventarisatie.

De door OVAM erkende certificatie-instelling zal de kandidaat asbestdeskundigen daarna de verplichte opleiding aanbieden, examineren en opvolgen via audits.

INHOUD

Wat is asbest?

 • Herkomst, hoofdgroepen en de belangrijkst eigenschappen
 • Relevante asbestwet- en regelgeving; Europees, federaal en Vlaams niveau
 • De algemene historiek m.b.t. asbest

Asbestverdachte toepassingen in bouwwerken en objecten herkennen

 • Hechtgebonden en niet hechtgebonden materialen herkennen
 • Correcte informatiebronnen consulteren

Situaties herkennen waarin asbest gezondheidsrisico’s en asbestblootstelling meebrengt

 • Wat zijn de gezondheidsrisico’s
 • Welke situaties zorgen voor blootstelling?
 • Hoe kan blootstelling vermeden worden?
 • Veiligheidsmaatregelen bij monstername
 • Asbestveilig beheer van gebouwen
 • Juist gebruik van PBM’s
 • Risicobeheersmaatregelen en flankerende voorzorgsmaatregelen

De asbestinventaris en de Vlaamse en Federale wet- en regelgeving

 • De asbestinventarisverplichting
 • De Vlaamse, Brusselse en Federale wet- en regelgeving
 • De rollen van de betrokken partijen

Het opstellen van de asbestinventaris

 • Types asbestinventarissen
 • Vormeisen en inhoudseisen

Uitvoeren monsternames

 • Veilig veldwerk
 • Analyse van monstername
 • Onderzoeksresultaten begrijpen en beoordelen
 • Risicobeoordeling in het kader van de asbestinventaris

Het verband tussen de asbestinventaris, het beheersprogramma en de asbestverwijdering

 • Het beheersprogramma kunnen toepassen
 • De verschillende asbestverwijderingsmethodes
 • Aangeven waarom iets in strijd is met Vlarem II en de Codex over Welzijn op het werk

De opleiding wordt vervolledigd met voldoende theoretische én praktische oefeningen

We sluiten af met een proefexamen om de deelnemer een inschatting te geven van het behaalde kennisniveau en de slaagkansen op het verplichte examen.

LOCATIES:

Deze opleiding volg je via de lokale confederaties in Kortrijk, Diepenbeek, Antwerpen, Geel of Gent.

Opleiding asbest; betreden van de hermetische zone

Opleiding asbest; betreden van de hermetische zone

Opleiding asbest; betreden van de hermetische zone

Opleiding asbest; het aerolisch rekenblad

Opleiding asbest; het aerolisch rekenblad

Opleiding asbest; het aerolisch rekenblad

Opleiding asbest, noodprocedures en EHBO in zone

Opleiding asbest; noodprocedures en EHBO in zone

Opleiding asbest; noodprocedures en EHBO in zone

Face fit Test - afnemen maskertest

Face fit test - afnemen maskertest

De Face Fit Test wordt standaard afgenomen tijdens onze basis- en herhalingsopleidingen asbest verwijderen.

Heeft u een aantal deelnemers? Dan komen wij ook ter plaatse.

Maskertest

Alle nauwsluitende maskers, inclusief volgelaatsmaskers dienen op regelmatige basis getest te worden. Met een Portacount worden het aantal microscopisch kleine stofdeeltjes in de omgevingslucht geteld en vergeleken met het aantal stofdeeltjes in het masker. Tijdens de test voert de drager een reeks oefeningen uit die zijn ontworpen om de bewegingen op de werkplek te simuleren (bijvoorbeeld hoofd op en neer bewegen, hardop praten, etc.). De machine detecteert deeltjes die in het masker lekken en geeft aan het einde van de test aan of deze geslaagd of mislukt is.

Verschillende zaken kunnen de resultaten van de maskertest beïnvloeden, vanwege de nauwkeurigheid van de apparatuur. Hierdoor is het belangrijk dat er minstens een uur voorafgaand niet gegeten, gedronken of gerookt wordt. Gezichtshaar, stoppels en baarden maken het uiterst moeilijk om een goede afdichting te krijgen. Om deel te kunnen nemen aan de maskertest dient de kandidaat gladgeschoren te zijn. Indien niet, zal de maskertest geweigerd worden.

Verschillende maskers

Onderstaande maskers kunnen via ons getest worden. Heeft u een ander type, neem dan zeker met ons contact op.

North 5400 Series

MSA Auer PF238

MSA 3S

Scott Vision RFF 1000

Scott Vision RFF 4000  Vision 2

Scott Phantom Vision

Scott Kemira

Scott Porflow Promask

Scott Vision 3

Protector Gemini

Dräger Panorama

Dräger X-plore 6300

Dräger X-plore 6500

3M Crusader

3M Powerflow Plus

3M Powerflow 7900 PF

Artelli Mars

Barikos 37 BRK 820

Spasciani TR2000

Spasciani TR82

Shigematsu Cleanair GX02

Shigematsu Synchro 1VP3

Shogun samurai

Sundström SR2000 Cleanaird

Sperian Opti fit Wilson

Sperian Fenzy Biomask

Kasco Zenith

Kasco Zenith 1

Malina safety clean air CX

Moldex type 9000

Climax full face mask

Delta M9300

RSG 400201

Spacian Maschera TR 82

Persoonscertificaat asbestverwijderaar

Persoonscertificaat asbestverwijderaar

Persoonscertificaat asbestverwijderaar

Franstalige opleidingen asbest

Formation désamiantage récyclage de base 32 h

Formation désamiantage récyclage de base 32h

GROUPE CIBLE

Après avoir terminé la formation de base de 32 heures, vos travailleurs peuvent effectuer des travaux d’enlèvement de l’amiante selon la méthode de la zone hermétiquement fermée et du sac à manchons

Chaque année, vos travailleurs doivent suivre une formation de recyclage de 8 heures.

Cette formation est différente pour les ouvriers et les chefs de chantier.

Tecno Bouw ASBL organise, comme centre de connaissance amiante, toutes les formations en désamiantage obligatoires en Belgique comme déclaré dans le Codex section 6.

PROGRAMME

Le contenu de cette formation est déterminé légalement:

 • Législation et responsabilités
 • Reconnaissance de l’amiante et risques pour la santé liés à l’exposition
  • Types de produits pouvant contenir de l’amiante
  • Risques menant à l’exposition
  • Élimination des déchets
 • Méthodes de travail et techniques de prévention
  • Surveillance de la santéPrévention, EPI et évaluation des risques
  • Procédures de premiers secours, d’urgence et de décontamination
 • Réglementations et techniques pour la démolition et l’enlèvement de l’amiante
 • Règles et techniques spécifiques
  • Pour l’utilisation d’EPI, procédures d’urgence et de décontamination pour les travaux de démolition et d’enlèvement
  • Pour le traitement et l’élimination des déchets d’amiante

Au moins la moitié des heures de formation sont consacrées à la mise en œuvre de techniques pratiques.

Formation désamiantage récyclage ouvriers 8 h

Formation désamiantage récyclage ouvriers 8h

GROUPE CIBLE

Le contenu de ce cours est déterminé légalement et est basé sur la formation de base de 32 heures en désamiantage. Ce cours de recyclage met l’accent sur les tâches spécifiques des ouvriers.

Tecno Bouw ASBL organise, comme centre de connaissance amiante, toutes les formations en désamiantage obligatoires en Belgique comme déclaré dans le Codex section 6.

Après avoir terminé la formation de base de 32 heures, vos travailleurs doivent suivre une formation recyclage de 8 heures.

Cette formation est différente pour les ouvriers et les chefs de chantier.

PROGRAMME

THÉORIE

 • Réglementation et supervision
 • Analyse pratique des risques liés au désamiantage
 • Reconnaissance de l’amiante, mesures
 • Amiante et santé
 • Premiers secours et procédures d’urgence en cas de travail avec de l’amiante
 • Déchets d’amiante

PRATIQUE

 • Résumer des procédures, des matériaux et des méthode d’enlèvement
 • Ergonomie
 • Utilisez des masques et des passages des sas
 • Face Fit test

Formation désamiantage récyclage chef chantier 8 h

Formation désamiantage récyclage chef chantiers 8h

GROUPE CIBLE

Le contenu de ce cours est déterminé légalement et est basé sur la formation de base de 32 heures en désamiantage. Ce cours de recyclage met l’accent sur les tâches spécifiques des chefs chantier.

Tecno Bouw ASBL organise, comme centre de connaissance amiante, toutes les formations en désamiantage obligatoires en Belgique comme déclaré dans le Codex section 6.

Après avoir terminé la formation de base de 32 heures, vos travailleurs doivent suivre une formation recyclage de 8 heures.

Cette formation est différente pour les ouvriers et les chefs de chantier.

PROGRAMME

THÉORIE

 • Communication: diriger, motiver et communiquer
 • Actions spécifiques du chef de chantier
 • Techniques de répétition

PRATIQUE

 • Résumer des procédures, des matériaux et des systèmes de travail
 • Ergonomie
 • Utilisation des masques et des passages de sas
 • Face Fit test

Formation désamiantage récyclage - traitements simples

Formation désamiantage récyclage - traitements simples

Formation désamiantage récyclage – traitements simples

Certificat désamianteur

Certificat désamianteur

Certificat désamianteur