Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Algemene voorwaarden

Tecno Bouw - Embuild Antwerpen

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Voorrang algemene voorwaarden

Alle overeenkomsten gesloten tussen vzw Embuild Antwerpen enerzijds en een klant (“de Klant”) anderzijds, evenals om het even welke tijdelijke, aanvullende of bijkomende diensten die niet specifiek in de overeenkomst worden vermeld, zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en de specifieke voorwaarden vermeld in de overeenkomst.

Embuild Antwerpen vzw heeft in december 2021 vzw Tecno Bouw opgeslorpt door middel van een fusie – zie akte Belgisch Staatsblad te raadplegen in de Kruispuntbank van Ondernemingen via het ondernemingsnummer 0627.844.475.

Indien de Klant eigen algemene voorwaarden heeft, prevaleren de Algemene Voorwaarden van de Embuild Antwerpenop die eigen algemene voorwaarden van de klant.

2. Offertes

Alle offertes die Embuild Antwerpen vzw aanbiedt zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. Indien de Klant deze niet binnen deze termijn aanvaardt, is de Embuild Antwerpen vzw hierdoor niet meer gebonden.

De inschrijving voor een cursus die wordt aangeboden via een offerte is pas definitief na ontvangst van een ondertekende prijsofferte voor de start van de opleiding.

De Klant maakt uiterlijk 7 werkdagen voor de start van de opleiding de gegevens van de deelnemers over: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats en functie (arbeider of bediende).

De aanvaarding van een offerte wordt steeds schriftelijk bevestigd door Embuild Antwerpen vzw aan de klant. Te allen tijde zal de uitvoering van een opdracht door de Klant (i.c. het volgen van een infosessie of opleiding) als aanvaarding van de overeenkomst gelden.

3. Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van Embuild Antwerpen vzw is van strikte toepassing tijdens de opleiding en binnen de lokalen van de opleiding.

4. Uitvoering

Voor de uitvoering van de opdracht is Embuild Antwerpen vzw gemachtigd derden in te schakelen. Embuild Antwerpen vzw zal er steeds op toezien dat de best gekwalificeerde docenten ingezet worden.

Embuild Antwerpen vzw kan te allen tijde, alle of een gedeelte van haar verplichtingen overdragen of uitbesteden aan andere verenigingen van Embuild (bijvoorbeeld: Tecno Bouw, Orbiss, …).

In geval van overdracht moet degene aan wie de verplichtingen worden overgedragen de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden naleven.

5. Facturatie en betaling

5.1. Tenzij anders vermeld, zijn alle door Embuild Antwerpen vzw opgegeven prijzen exclusief btw.

Tenzij anders vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar binnen één maand na hun verzending.

Indien Embuild Antwerpen vzw twijfels heeft omtrent de solvabiliteit van de Klant, is zij gerechtigd betaling te eisen vanaf het ogenblik van bevestiging van de opdracht. Indien de Klant weigert onmiddellijk te betalen, is Embuild Antwerpen vzw gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zolang de Klant jegens Embuild Antwerpen vzw niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

5.2. Door het inzenden van het ingevuld inschrijvingsformulier door de Klant of door de bevestiging van de inschrijving door Embuild Antwerpen vzw (of Tecno Bouw) verbindt de Klant er zich toe het inschrijvingsgeld te betalen voor de ingeschreven personen. De betaling dient te gebeuren voor aanvang van de opleiding op bankrekeningnummers BE49 0013 8227 6571 (Embuild Antwerpen vzw ) of BE58 3630 8252 1879 (Tecno Bouw) met vermelding van de referte zoals vermeld op de factuur.

5.3. Bij gebreke aan correcte betaling is, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een jaarlijkse intrest van 10% verschuldigd. Daarnaast zal de Klant tevens een forfaitaire schadevergoeding ad 10% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-, verschuldigd zijn.

Zolang geen volledige betaling ontvangen werd, is Embuild antwerpen vzw van rechtswege en zonder ingebrekestelling gemachtigd de betrokken personen de toegang tot de lessen te ontzeggen.

5.4. De Klant aanvaardt dat hij zijn facturen en aanverwante documenten van Embuild Antwerpen vzw in elektronisch formaat ontvangt, waarbij Embuild Antwerpen vzw het formaat kiest (link naar de factuur, pdf, …), onverminderd het recht van Embuild Antwerpen vzw om te allen tijde facturen op papier te versturen via de conventionele communicatiemiddelen. De Klant aanvaardt dat facturen die elektronisch ter beschikking worden gesteld niet meer op papier moeten worden verzonden.

De Klant ontvangt een digitale factuur voor de door hem gevolgde opleiding via facta@confederatiebouw.be op het  e-mail adres dat de Klant heeft opgegeven bij de inschrijving.

Betaalherinneringen gebeuren steeds per gewone post.

Indien de Klant op de factuur bijkomende gegevens (ordernummer, bestelbon…) opgenomen wenst te zien, dan vermeldt de Klant dat uitdrukkelijk bij de inschrijving. Er wordt geen nieuwe factuur opgemaakt om gegevens toe te voegen die ons na inschrijving zijn medegedeeld.

5.5. Attesten en getuigschriften worden slechts afgeleverd na ontvangst van integrale betaling.

5.6. Door in te schrijven voor deze opleiding gaat de Klant akkoord  met de opleidings- en betalingsvoorwaarden van Embuild Antwerpen vzw .

6. Annulering

6.1. Een annulering kan enkel gebeuren per aangetekend schrijven. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel. Ongeacht de reden van annulering worden volgende annuleringskosten aangerekend:

  • Annulering meer dan 15 kalenderdagen voor aanvang opleiding: kosteloos
  • Annulering tussen 15 en 7 kalenderdagen voor aanvang opleiding: 50%
  • Annulering minder dan 7 kalenderdagen voor aanvang opleiding of no-show: het inschrijvingsgeld blijft volledig verschuldigd.

6.2. Embuild Antwerpen vzw behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of om een andere reden die voortvloeit uit overmacht, zoals de niet-beschikbaarheid van de docent buiten zijn wil om. In dat geval zal de cursus op een latere datum plaatsvinden zonder wijziging van de verbintenissen die de beide partijen reeds hebben aangegaan.

7. Wanprestaties

Alle kosten, zowel interne als externe, voortvloeiende uit het niet behoorlijk nakomen door de Klant van diens verplichtingen opzichtens Embuild Antwerpen vzw , komen ten laste van de Klant.

Zolang de Klant, om welke reden dan ook, niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt, heeft Embuild Antwerpen vzw het recht om de overeengekomen prestaties op te schorten, de overeenkomst te ontbinden en het recht een schadevergoeding bij de Klant te vorderen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De verbintenis van Embuild Antwerpen vzw is een middelenverbintenis.

Behoudens hetgeen hierna bepaald is, is Embuild Antwerpen vzw niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ontstaan in verband met of naar aanleiding van een infosessie of opleiding.

  1. Embuild Antwerpen vzw is nooit aansprakelijk voor schade te wijten aan overmacht. Onder overmacht worden tevens begrepen omstandigheden die een normale uitvoering van de werkzaamheden verhinderen, die niet voorzienbaar waren op het moment van de contractsluiting en die onvermijdbaar waren.
  2. In zoverre er aansprakelijkheid bestaat in hoofde van Embuild Antwerpen vzw , is deze te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Embuild Antwerpen vzw vergoed krijgt van haar verzekeraar. Mocht er geen dekking blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de inschrijver of de deelnemer overeenkomstig de prijs die voor de infosessie of opleiding verschuldigd is.

8.2. Embuild Antwerpen vzw verbindt zich ertoe om de opleidingen en infosessies vermeld in de prijsofferte te verstrekken binnen de overeengekomen termijnen na ontvangst van de goedgekeurde en ondertekende prijsofferte.

Vertragingen in de uitvoering die uitsluitend aan Embuild Antwerpen vzw toe te schrijven zijn, zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad € 10,- per kalenderdag vertraging, met een absoluut maximum van 10% van de prijs van de inschrijving. Deze vergoeding is slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de Klant.

9. Overmacht

In geval van overmacht heeft Embuild Antwerpen vzw het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering ervan redelijkerwijs mogelijk wordt.

De meerdere of mindere kosten, uit wijziging van de opdracht voorkomende, zullen bij de Klant in rekening worden gebracht, terwijl de Klant verplicht is Embuild Antwerpen vzw een vergoeding te betalen voor de reeds verrichte doch niet van nut geleken werkzaamheden en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat. De betaling zal in dat geval plaatsvinden binnen 1 maand na het ogenblik waarop vaststaat dat de opdracht niet op de aanvankelijk overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd.

Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Embuild Antwerpen vzw , welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft Embuild Antwerpen vzw het recht om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Als niet-limitatieve voorbeelden van overmacht kunnen aanzien worden: computerpannes, beschadigingen van hardware waardoor digitale informatie zou verloren gaan, computervirussen, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of onderaannemers, oproer, brand, storing in de levering van energie, een wereldwijde gezondheidscrisis, …

De Klant kan zich niet beroepen op overmacht om zich te vrijwaren tegen zijn aansprakelijkheid voor het niet-nakomen van zijn contractuele verplichtingen.

10. Eigendomsrecht lesmateriaal

Alle eigendomsrechten, zowel intellectueel als anderszins van alle door Embuild Antwerpen vzw verstrekte adviezen, tekeningen, afbeeldingen, teksten, schema’s, ontwerpen, werkmethoden, procedures, cursusmateriaal, … op welke manier ook verstrekt, alsook gegevens op informatiedragers in de ruimste zin, berusten bij Embuild Antwerpen vzw . Ter zake wordt de Klant slechts gebruiksrecht verleend.

De hierboven vermelde eigendommen van Embuild Antwerpen vzw mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Embuild Antwerpen vzw niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, worden vermenigvuldigd of nagemaakt, op welke wijze ook.

Het is de Klant tevens verboden, behoudens na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Embuild Antwerpen vzw wijzigingen aan te brengen in alle zaken waar het uitdrukkelijk eigendomsrecht berust bij Embuild Antwerpen vzw .

11. Ontbinding

Op het tijdstip waarop de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de toepassing van de wet betreffende de continuïteit van de onderneming aanvraagt, of door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, zal de overeenkomst ontbonden zijn zonder verdere gerechtelijke tussenkomst of zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij andersluidende overeenkomst.

Door ontbinding worden wederzijds bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Klant is aansprakelijk voor de door Embuild Antwerpen vzw geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en zal Embuild Antwerpen vzw hiervoor op eerste verzoek schadeloos dienen te stellen op eenvoudige voorlegging van de door Embuild Antwerpen vzw berekende schade.

 12. Vrijwaring door de Klant

De Klant zal Embuild Antwerpen vzw vrijwaren tegen om het even welke vordering van derden tegen Embuild Antwerpen vzw , naar aanleiding van of in verband met of als gevolg van het sluiten van de overeenkomst of de verrichting van diensten zoals daarin vermeld door Embuild Antwerpen vzw . Deze verplichting geldt evenwel slechts in die gevallen waarin de vordering van de derde niet het gevolg is van een bedrieglijke of opzettelijke fout dan wel een grove nalatigheid van Embuild Antwerpen vzw of van om het even wie die handelde namens Embuild Antwerpen vzw en voor zover die vorderingen niet door de eigen verzekering van Embuild Antwerpen vzw kan worden gedekt. Deze vrijwaring zal onder andere impliceren dat de Klant ook zal instaan voor alle bijkomende kosten en uitgaven die ten late zouden vallen van Embuild Antwerpen vzw ten gevolge van vorderingen van derden (met inbegrip van erelonen van advocaten en uitbetalingen).

13. Klachtenregeling

Alle klachten dienen, op straffe van verval van recht van de Klant, binnen 8 kalenderdagen na levering van de goederen dan wel na het verrichten van de diensten, per aangetekend schrijven te geschieden.

Elke rechtsvordering van de Klant jegens Embuild Antwerpen vzw vervalt binnen 6 maanden na levering van de goederen dan wel na het verrichten van de diensten.

14. Geschillenregeling

Elk geschil wordt uitsluitend aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen onderworpen, met toepassing van onderhavige voorwaarden en het Belgisch recht.

15. GDPR

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van de Klant ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

De verwerkingsverantwoordelijke is Embuild Antwerpen vzw, KBO nr. 0627.844.475, met zetel te 2000 Antwerpen, Theodoor Van Rijswijkplaats 7. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

De Klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website en toegevoegd in een disclaimer onder elk mailbericht uitgaande van Embuild Antwerpen vzw.

16. Subsidies (KMO-Portefeuille, …)

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van eventuele subsidies. Hij dient daarvoor de facturatie van Embuild Antwerpen vzw hiervoor niet af te wachten en kan een weigering van subsidie nooit verwijten aan of verhalen op Embuild Antwerpen vzw .

17. Specifiek met betrekking tot praktijkopleidingen

De voorwaarde om als cursist te kunnen deelnemen aan een cursus praktijkopleiding, zijn de volgende:

  • Het opgegeven materiaal meebrengen zodat er gewerkt kan worden (PBM’s, veiligheidsschoenen, …)
  • Hij/zij dient minimaal 18 jaar te zijn
  • Hij/zij dient medisch geschikt te zijn
  • Indien hij/zij onder invloed is, wordt die persoon niet toegelaten tot de cursus
  • De deelnemer dient de taal waarin de les gegeven wordt, machtig te zijn

Indien de cursist om één van bovenstaande redenen niet kan deelnemen aan de les blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd.

In geen geval is Embuild Antwerpen vzw aansprakelijk indien een deelnemer schade lijdt of veroorzaakt. De door de deelnemer veroorzaakte schade zal door Embuild Antwerpen vzw op hem verhaald worden.

18. Nietig beding

Indien een of meerdere van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De eventuele nietigheid van een van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.